26 May, 2017 | 12:55 PM IST

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)