18 Oct, 2018 | 9:49 PM IST

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)